Reklamace

JAK MOHU REKLAMOVAT ZBOŽÍ?

 

Pro vyřízení reklamace je potřeba reklamaci přinést na naši pobočku nebo zaslat na adresu:

Frances s.r.o.

Na Košince 106/3

180 00 Praha 8

 

Zásilka zaslaná na reklamaci by měla obsahovat:

 

  1. Vadné zboží zabalené tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou. 
  2. Stručný popis závady, případně ukázku vadného tisku.
  3. Kopii faktury nebo alespoň číslo prodejního dokladu nebo objednávky.
  4. Požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
  5. Vhodné je i telefonní číslo nebo email, na kterém budete během dne dostupní v případě potřeby doplnění či upřesnění některých informací.

 

Poučení o právu odstoupení

 

Vážený spotřebiteli, dle občanského zákoníku máte právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Níže je popsaný postup a související důsledky odstoupení. Přesné podmínky najdete ve Všeobecných podmínkách v kapitole 4.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Frances s.r.o., formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

1.1.    Frances s.r.o. odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2111 občanského zákoníku).

1.2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2111 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Frances s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Frances s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

1.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.4.    Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.

1.5.    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

1.6.    Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník – jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

1.7.    Pro zákazníka – jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a)    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b)    při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby Frances s.r.o.,
c)    při podstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

1.8.    Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje Frances s.r.o. následující postup. Zákazník informuje společnost – přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení Frances s.r.o.. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně Frances s.r.o. na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

1.9.    Reklamaci může zákazník uplatnit u Frances s.r.o. – osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla Frances s.r.o. anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu:frances@frances.cz . Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník Frances s.r.o. dané provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách Frances s.r.o.. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. Frances s.r.o. současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.

1.10.    Frances s.r.o. rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Frances s.r.o. se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.